Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Maldwyn a'r Gororau, 1 - 8 Awst
2015

Maldwyn a'r Gororau
1 - 8 Awst 2015

2013

2013 - maes

Mae Maes Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau yn hawdd i'w gyrraedd ac yn hygyrch o bob cyfeiriad.  

Rydym yn annog ein hymwelwyr sy'n teithio mewn ceir i sicrhau eu bod nhw'n dilyn yr arwyddion er mwyn cyrraedd a gadael y Maes.  Rydym wedi rhoi'r cynllun trafnidiaeth at ei gilydd er mwyn eich helpu i'n cyrraedd mor hawdd a diogel ag y gallwn.

Bydd bysiau rheolaidd yn rhedeg o orsafoedd trenau Wrecsam a Rhyl, felly bydd yn hawdd i unrhyw un sydd am ddod i'r Eisteddfod ar y tren.  Bydd bysiau gwennol hefyd yn rhedeg rhwng tref Dinbych a'r Maes trwy gydol yr wythnos.

Sut i gyrraedd Maes Eisteddfod 2013 mewn car

Rydym yn gofyn i bawb sy’n dod i Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a’r Cyffiniau mewn ceir i ddilyn yr arwyddion pwrpasol.  Mae’r rhain wedi’u gosod er mwyn hwyluso traffig ac yn dilyn trafodaethau helaeth gyda’r Cyngor lleol a’r gwasanaethau brys ac argyfwng.  Ein gobaith yw sicrhau bod traffig yn parhau i symud mor hwylus â phosibl trwy gydol cyfnod yr Eisteddfod, ac mae’n rhaid cael cydweithrediad gan ein hymwelwyr er mwyn hyn.

Dyma fanylion y cynllun rheoli traffig eleni, er mwyn cyrraedd Maes yr Eisteddfod yn ddiogel o bob cyfeiriad.

  • Wrth deithio o’r gogledd orllewin, dilynwch yr A55, a’i gadael yng nghyffordd 26, Parc Busnes Llanelwy.  Dilynwch Ffordd Dinbych (Isaf) i Drefnant, gan droi i’r dde ar yr A525 yn Nhrefnant.  Yna, trowch i’r chwith i’r A541 yn y goleuadau traffig yn Nhrefnant, a theithiwch ymlaen i Fodfari, cyn troi i’r dde yng nghyffordd Aberchwiler.  Teithiwch i Landyrnog ar y B5429 cyn troi i’r dde i Ffordd Eglwys Wen, a throi i’r dde i mewn i’r maes parcio yn syth ar ôl pasio’r Maes.
  • Os ydych yn dod o Wrecsam, ardal y Gororau neu ganolbarth Cymru, dilynwch yr A541 i Ddinbych drwy’r Wyddgrug ar ôl gadael yr A483, neu gallwch deithio i Rhuthun ar yr A525  a dilyn y ffordd i Ddinbych. Yna, trowch i’r dde ar gylchfan Parc Myddleton i ymuno gyda Ffordd Eglwys Wen, cyn troi i’r chwith i’r maes parcio gyferbyn â Fferm Kilford.
  • Os ydych yn teithio o dde Gwynedd neu Feirionnydd, gadewch yr A5 ac ymuno gyda’r A494 yn nhroead Ty'n Cefn, a dilynwch y ffordd hon i Ruthun, cyn dilyn yr A525 i Ddinbych.  Yna, trowch i’r dde ar gylchfan Parc Myddleton i ymuno gyda Ffordd Eglwys Wen, cyn troi i’r chwith i’r maes parcio gyferbyn â Fferm Kilford.
  • Os ydych yn teithio’n lleol o fewn y gogledd ddwyrain, gadewch yr A55 yng nghyffordd 31 (Caerwys).  Dilynwch y B5122 drwy Caerwys, ac yna troi i’r dde i ymuno â’r A541 a dilyn y ffordd hon i Ddinbych.

Parcio

Cofiwch ddilyn cyfarwyddiadau’r stiwardiaid yn y Maes Parcio.  Maen nhw yno i helpu ac i’ch hwyluso wrth i chi gyrraedd a gadael y maes parcio.

*Dylai ymwelwyr anabl gyda bathodyn glas ddilyn yr arwyddion i'r maes parcio anabl*

Ar ôl parcio, beth am lawr lwytho app newydd yr Eisteddfod ar eich ffôn clyfar (iPhone neu Android) a defnyddio’r eicon car ar y sgrin i gadw lleoliad eich car? Bydd hyn yn sicrhau eich bod yn cael hyd i’ch car yn hawdd ar ddiwedd eich ymweliad.

Gallwch hefyd wneud hyn drwy ddefnyddio ein gwefan ymatebol, ac mae’r gwasanaeth hwn ar gael ac yn hawdd i’w ddefnyddio ar ffonau symudol a theclynnau tabled o bob math.

Mae'r map yn defnyddio technoleg system cynllunio byd-eang ac efallai na fydd yn hollol gywir ar ffonau a theclynnau sy'n eithaf hen.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae amserlenni bysiau a threnau fel ffeiliau PDF ar gael o waelod y dudalen hon.

15